Общи правила

Общи правила

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 1. Настоящите Общи правила определят отношенията между РОДИТЕЛИТЕ и ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“;
 2. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ организира и провежда своята основна дейност с деца от 3 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес;

Предоставените услуги са в образователно-възпитателната сфера по методите на Учителя Петър Дънов, с цел подпомагане развитието на децата чрез грижата на родителите и педагозите, чрез организиране на хармонична педагогическа среда, популяризиране на педагогическия опит и общуването с природата, както и всяка друга, незабранена от законите образователна и възпитателна дейност;

 1. Учебният сезон започва ежегодно на 1.09 (или в в първия работен ден от месеца) и завършва на 15.07 следващата година. Детска школа „Бялото кокиче“ не работи през време на официалните празници, извънредно обявените почивни дни, в периода между Рождество Христово (Коледа) и Нова година – зимна ваканция за децата и учителите, както и на 22-ри март – първият ден на пролетта (денят се отбелязва като патронен празник на детската школа и е неучебен за деца и учители); Заниманията се възобновяват в първия работен ден следващ прекъсването.

Договорът се сключва за период от един сезон, за времето от 01.09 (началото на сезона) до 15.07 на следващата година (края на сезона). Таксата се предплаща до 10-то число на текущ месец. При две закъснения или неизвършени разплащания на таксата, договорът се счита за прекратен и мястото се обявява за свободно. Това е включено към текста на договора за обучение и възпитание. Към договора има включена такса за записване и прием в размер на 400 (четиристотин) лева.

 1. Организационната структура на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се състои от управител и преподаватели – учители и възпитатели; помощен педагогически персонал.
 2. Работното време на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ е от 08.00 часа до 17.00 часа, ежедневно, без събота и неделя;

ПРИЕМ НА ДЕЦА

 1. В ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се приемат само здрави деца от 3 до 6-годишна възраст (с документ от личен лекар за доказано клинично здраве);
 2. Децата се приемат въз основа на писмено попълнено заявление.

 РОДИТЕЛИ

 1. Родителите съдействат на възпитателната работа в ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ по отношение на своите деца, ако те с поведението си застрашават останалите деца, повреждат материално-техническото оборудване на детската школа или проявяват неприемливо отношение спрямо учителите и персонала на школата.
 2. Родителите водят детето в детската школа в такова здравословно състояние, което не представлява заплаха за здравословното състояние на останалите деца; В случай на прекарано инфекциозно или заразно заболяване, възстановяването на посещенията в детската школа се придружава с представянето на заверен от лекар документ, за доказано клинично здраве на детето. По препоръка на контролните органи на здравето /РЗИ/, такъв документ може да бъде изискан и за останалите деца в школата.
 3. При записване на детето в ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, родителите представят следните вещи, необходими за престоя на детето:

Индивидуална пластмасова чашка за вода, сандвич или друг тип храна при алергии и непоносимост към определени хранителни продукти или други причини, пантофки, дрехи, обувки и шапка за сезона (вкл. комплект за преобличане), любим предмет или играчка, дъждобран, пакет сухи и мокри кърпички;

 1. Родителите се съобразяват с работното време на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“;
 2. Родителите уведомяват своевременно Управителя на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“

 1. Персоналът на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се грижи за всяко дете и му съдейства в провеждането на всички дейности в посоченото работно време. Заниманията, които детската школа предлага, са съобразени с учебните планове на преподавателите, с индивидуалните и групови потребности на децата;
 2. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се задължава да осигури нормални, здравословни и безопасни условия за труд и работа с децата;
 3. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ се задължава да уведомява родителите за възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня и за начина му на общуване с другите деца;
 4. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ периодично организира родителски срещи за информация на родителите; насрочва индивидулни срещи по предложение от страна родители или при необходимост от обсъждане на поведението и здравословното състояние на някое от децата;
 5. ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ предлага допълнително платени дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Посещенията на тези дейности става по желание на родителите;

Общите правила са приети и задължителни за двете страни – персонала на ДЕТСКА ШКОЛА „БЯЛОТО КОКИЧЕ“ и РОДИТЕЛИТЕ, и са неразделна част от договорните отношения. Общите правила влизат в сила от 01.09.2019 г.