Библиотека, Блог

Науката и възпитанието

 

niv-3

Щастливи сме да представим „Науката и възпитанието“ –  първата книга в библиотека „Слънчева педагогика“. Първото ѝ издание е през 1896 г., а настоящото – юбилейно –  до голяма степен е вдъхновено от целите на Слънчевата педагогика – да става все по-систематизирана и утвърдена методика.

„Науката и възпитанието“ е  ценен извор на мъдрост и конкретни насоките, които Учителя оставя  за знанието, обучението, възпитанието и света като цяло. Това е първата негова книга и една от малкото, които той създава собственоръчно. Поставяме я за начало на библиотека „Слънчева педагогика“ с надеждата, че тя ще бъде вдъхновение да вървим още по-смело и уверено по пътя на слънчевото самовъзпитание и възпитание.

Ето как започва книгата „Науката и възпитанието“

„Светът, в който човек живее, е пълен с тайни. На всяка стъпка възрастващият ум на човека среща безброй явления, които привличат вниманието му. Те произвеждат разнообразни впечатления в човешката душа, подбуждат ума към дейност с всичките му сили и способности, карат го да търси причините на явленията, да открива законите, по които те стават, да разбира значението, което имат за човешкия живот. Несъмнено всички явления, колкото и загадъчни да са се стрували в началото на човека, се управляват от закони. Те са резултат от работата на известни сили, които действат в природата за осъществяване на някаква мирова цел. Към тази цел именно се стреми и цялото човечество, макар и несъзнателно.

Но по какъв път човек ще може да постигне и разреши задачата,  възложена му още при неговата поява на земята? Отговорът на този въпрос е: посредством способността му да наблюдава, да разсъждава и да съзерцава; както и чрез силата му да разбира и да проумява всичко, което се явява като обект на неговото проучване.

Още отначало, като единствено средство за разрешаване на неговата задача, се явява знанието. То е било първото нещо, което e придало умствен характер на човешкия живот и му спечелило първенство на земята; то е първото уръдие, с помощта на което човек започнал да се бори с природните сили; то е първият наставник, научил го да преодолява и побеждава срещаните пречки и мъчнотии.

Умственият живот на човека обаче трябвало да се подготви по един разумен и правилен начин; необходимо било да се възприемат и усвоят преди всичко истински принципи – а това е могло да се постигне само по пътя на възпитанието. Самото естество на човека е показало нуждата от тази духовна храна…“

 

Ако желаете да се сдобиете с книгата, може да го направите оттук:

 

Related Posts