Библиотека, Блог

Паневритмия, здраве и благополучие

ПаневритмимяПаневритмията е част от иновативните практики в ЧОУ „Изгрев“ и Детска школа „Бялото кокиче“. Това е система от гимнастически музикални упражнения, която съчетава влиянието на ритмично движение, музика, поезия, общуване  и контакт с природата. Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние на деца и възрастни. Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява силата на някои мускулни групи.

Монографията „Паневритмия, здраве и благополучие“  е първото по рода си теоретично и емпирично изследване на паневритмията, което детайлно проследява механизмите на нейното въздействие и представя резултати от най – новите изследвания на уникалния български модел за двигателна активност.

Автор на книгата е д-р Людмила Червенкова. Ето какво пише тя в предговора:

Към читателите
Книгата съдържа информация, която очаквам да бъде интересна и полезна, както за интересуващите се от българската система от гимнастически музикални упражнения, наречена паневритмия, така и за широк кръг специалисти, работещи в областите на здравеопазването и образованието.
В първа глава са представени най – нови научни данни за: въздействието на физическата активност върху здравето, характеристиките на здравословната физическа активност и последните оповестени от световни здравни институции долни граници на необходимата за здравето двигателна активност. Направен е актуален
научен обзор за влиянието на физическата активност (ФА) върху физическото и психичното здраве и качеството на живота при деца и юноши, зрели лица и при хора в напреднала възраст. Резюмирани са концепциите на П. Дънов за здравето и неговото възстановяване, както и поддържането чрез двигателна активност.
Във втора и четвърта глава е представена паневритмията с общо описание, кратък анализ на паневритмичния комплекс упражнения от гледна точка на кинезитерапията, обсъждане на ключовите концепции относно общите теоретични постановки за паневритмията и важните компоненти на нейното въздействие, както и история на паневритмията.
В трета глава от съвременна гледна точка са формулирани и са подкрепени с научни факти обяснителните механизми за влиянието на паневритмията върху физическото, психичното и социалното състояние на практикуващите я. Всички тези данни обогатяват както разбирането за паневритмията, така и за човека и неговото здраве.
Петата глава съдържа обзор на значимите научни изследвания на паневритмията, публикувани до излизането на настоящата книга.
В част от тази монография са представени резултатите от дисертационен труд, в който за първи път с голяма батерия от физически и психологически тестове е изследвано и установено психофизическото влияние на начално обучение по паневритмия при възрастни лица (Червенкова, 2012). Тази основа е надградена с нови
големи раздели данни и анализи, както и с резултатите от първо, непубликувано до момента, експериментално изследване на промените в психофизическото състояние в резултат на един сезон (6 месеца) изпълнение на паневритмия при по-отдавна практикуващи.
Шеста глава е посветена на методологията на тези две експериментални изследвания, обединени в едно по
– голямо изследване.
В седма глава са представени резултатите, направен е анализ и са изведени изводи. На базата на наличната до момента научна литература за паневритмията и на представените в този труд собствени резултати, са формулирани перспективни насоки за приложение и изследване на паневритмията за подобряване на психофизическото състояние и съхраняване на здравето при три възрастови групи.
С цел по – голяма яснота за незапознатите с упражненията на паневритмията са добавени и снимки, които показват паневритмичните упражнения, като илюстрират крайните позиции на индивидуалните движения, изпълнявани от практикуващите.
Заглавието на тази книга беше формулирано въз основа на обоснованото в нея разбиране, че заниманията с паневритмия са в състояние да допринасят значимо за подобряване на здравето и благополучието на
практикуващите ги.
Книгата е на разположение  в електронен вариант .